Regulamin konkursu – “Barwy Jesieni”

1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Barwy Jesieni” organizowanym za pośrednictwem serwisu społecznościowych Facebook, zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest JAROMIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Zwoleńska 65A, 04-761 Warszawa (dalej „Organizator”).
 3. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach od 30.09.2021 r. do 31.10.2021 r. godz. 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”) za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook (dalej „Serwis Facebook” czy „Facebook”)  poprzez posty zamieszczane na grupie Akademia Świadomej Pielęgnacji na Facebooku oraz na swoich profilach (Facebook) przez uczestników Konkursu (dalej: „Post konkursowy”). Celem Konkursu jest regularne postowanie na temat pielęgnacji skóry głowy jesienią.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs, organizowany za pośrednictwem Serwisu Facebook, nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też bezpośrednio związany z rzeczonymi Serwisami. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie Serwisowi Facebook. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, iż wzięcie udziału w Konkursie oznacza, iż wyraża zgodę na zwolnienie Serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.
 5. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.
 6. Przed przystąpieniem do Konkursu uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Przystępując do Konkursu uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 • 2

Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej („Uczestnik”, „Uczestnicy”). Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest również posiadanie publicznego- otwartego konta w Serwisie Facebook, założonego i prowadzonego zgodnie z jego regulaminem. Dane zawarte w zgłoszeniu konkursowym muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.
 2. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego przedstawioną Organizatorowi na każde jego żądanie. Brak przedstawienia pisemnej zgody na żądanie Organizatora wyklucza możliwość uzyskania nagrody w Konkursie.
 3. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, tj. JAROMIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Zwoleńska 65A, 04-761 Warszawa (dalej również „Administrator”).
 5. Administrator, o którym mowa w ust. 4 powyżej, przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i wydania nagród, a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 6. Uczestnik, który zostanie zwycięzcą Konkursu, zostaną poproszony w drodze wiadomości prywatnej przez wybrany przez siebie Serwis, o podanie niezbędnych dla Organizatora, dodatkowych danych osobowych. Przekazanie takich danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania nagrody. Brak wypełnienia tego warunku, będzie skutkować przyznaniem nagrody uczestnikowi Konkursu, który zajął kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź przepadkiem nagrody.
 7. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu. Po tym czasie, dane zostaną usunięte.
 8. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.
 • 3

Przebieg Konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega na: a) Regularne postowanie na temat pielęgnacji skóry głowy jesienią.  b) Warunkiem koniecznym zgłoszenia jest umieszczenie w poście hashtagu #BarwyJesieni
 2. Niewypełnienie jednego z podpunktów z ust.1 będzie skutkować unieważnieniem Zgłoszenia.
 3. Każdy Uczestnik może przesłać kilka zgłoszeń.
 • 4

Zasady przyznawania nagród w Konkursie

 1. Spośród wszystkich Zgłoszeń konkursowych trzyosobowa Komisja (w skład której wchodzą wyłącznie pracownicy sklepu Loczek.pl) wybierze 2 (dwa) najciekawsze, najbardziej kreatywne, a zarazem najbardziej oryginalne Zgłoszenie konkursowe.
 2. Zwycięzca Konkursu, zostanie powiadomiony o wygranej poprzez post na grupie Akademia Świadomej Pielęgnacji na Facebook’u
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
 4. W przypadku braku możliwości powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygraniu nagrody, braku kontaktu ze strony Zwycięzcy Konkursu we wskazanym terminie lub w przypadku niepodania wymaganych danych przez Zwycięzcę Konkursu w terminie 2 dni od dnia powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygranej bądź podania nieprawdziwych danych, nagroda nie zostanie przyznana, a Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody. W takim przypadku Organizator powtarzając procedurę powiadomienia o wygranej skontaktuje się z kolejną osobą, która zajęła kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź zdecyduje o przepadku nagrody.
 5. Wydającym nagrody w Konkursie jest Organizator.
 • 5

Nagrody w Konkursie

 1. Nagrodami w Konkursie są: CZAPKA Z SATYNOWĄ PODSZEWKĄ CZARNA, NOWA KOSMETYKA WCIERKA – serum do skóry głowy “Mniej problemów, więcej włosów”, ANWEN GROW ME TENDER – ziołowa wcierka rozgrzewająca na porost włosów, Jednorazowy kod rabatowy -15%* na zakupy w sklepie Loczek, Elektroniczny bon podarunkowy o wartości 100zł na zakupy w sklepie Loczek
 2. Nagrody będą przekazywane Zwycięzcy w wybranej formie wysyłki.
 • 6

Zasady wydawania Nagród w Konkursie

 1. O fakcie wygranej oraz sposobie wysyłki Nagród, Organizator poinformuje Zwycięzcę Konkursu za pośrednictwem wiadomości prywatnej w Serwisie Instagram lub Facebook. Zwycięzca Konkursu powinien wysłać odpowiedź do Organizatora w terminie 2 dni od dnia wysłania wiadomości przez Organizatora.
 2. Organizator poinformuje Zwycięzcę Konkursu o możliwości i sposobie wysyłki Nagrody.
 3. W przypadku niespełnienia warunków udziału w Konkursie, Organizator może zdecydować o przepadku Nagrody i nieprzyznaniu takiej Nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, bądź może także dokonać wyboru nowego Zwycięzcy Konkursu, spośród pozostałych poprawnych Zgłoszeń konkursowych, które zajęły kolejne, niższe miejsce w Konkursie, w terminie 2 dni roboczych od dnia podjęcia przez Organizatora decyzji pozbawienia uprzedniego Zwycięzcy Konkursu prawa do Nagrody. Nowego Zwycięzcę Konkursu obowiązują powyższe procedury wydania Nagród, przy czym termin przesłania danych wynosi 2 dni od daty wysłania przez Organizatora informacji o zwycięstwie w Konkursie.
 4. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali Zwycięzcami Konkursu o ich indywidualnych wynikach w Konkursie.
 5. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników o otrzymaniu zgłoszenia, które nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie Konkursu. Takie Zgłoszenia Konkursowe, będą uznawane za nieważne i nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.
 6. Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody nieodebranej z przyczyn niezawinionych przez Organizatora w terminie 5 dni od daty dostarczenia przesyłki z Nagrodą na wskazany adres – Nagrody te ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora.
 • 7

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://loczek.pl, w sposób umożliwiający jego odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.

 

Przeczytaj więcej